Prawo do działki ROD po śmierci

Choć nikt nie lubi o tym myśleć, to niestety nieodłączną częścią cyklu życia na naszej planecie jest śmierć. Co dzieje się z działką ROD po śmierci właściciela? Prawo do działki ROD po śmierci właściciela przechodzi w pierwszej kolejności na współmałżonka zmarłego działkowca.

“Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca, prawo do działki może nabyć jego współmałżonek, nieposiadający wspólnego prawa do
działki w ROD.”

Osobiście polecam małżonkom od razu nabywać prawdo do działki ROD wspólnie, w ten sposób za wczasu unikniemy przykrych formalności w trudnym czasie, gdy dopiero co straciliśmy bliską osobę.

Co jednak zrobić, aby uzyskać prawdo do działki ROD po śmierci męża lub żony?

W celu nabycia prawa do działki po zmarłym współmałżonku zainteresowany powinien:
1) złożyć do zarządu ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z prawa do działki (wzór oświadczenia dostępny jest na
stronie internetowej PZD tutaj
).
Oświadczenie musisz złożyć w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Do oświadczenia powinien zostać
załączony akt zgonu zmarłego działkowca. Dla celów dowodowych, małżonek powinien uzyskać potwierdzenie wpłynięcia oświadczenia do
zarządu ROD w oznaczonym dniu (poprzez uzyskanie pisemnego pokwitowania przez co najmniej 1 członka zarządu ROD – gdy oświadczenie
jest składany osobiście, albo przesyłając oświadczenie listownie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W przypadku złożenia ww.
oświadczenia, nie jest konieczne podpisywanie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD.

2) małżonek, który uzyskał tytuł prawny do działki może zostać również członkiem PZD, poprzez złożenie do zarządu ROD deklaracji członkowskiej
(wzór dostępny na stronie internetowej PZD). Przyjęcie w poczet członków PZD następuje na mocy uchwały zarządu ROD.

3) małżonek, który uzyskał tytuł prawny do działki swojego zmarłego współmałżonka zwolniony jest opłat, o których mowa w tym artykule. To tzw. opłata inwestycyjna i ogrodowa.

4) małżonek, który uzyskał tytuł prawny do działki w ROD powinien wziąć udział w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców.

I to zasadniczo cały proces w jaki prawo do działki ROD po śmierci współmałżonka przechodzi w ręce drugiego z małżonków. Po pewnym czasie zarząd ROD prześle lub przekaże ci decyzję o zatwierdzeniu Cię wśród nowych działkowców.

Podobne wpisy