Co zrobić z opakowaniem po przeterminowanym lub niechcianym środku ochrony roślin?

Preparaty chemiczne, w tym środki ochrony roślin i nawozy mineralne, powinny być stosowane jedynie w okresie, który jest zalecany przez producenta, oraz przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Przed wyrzuceniem tych preparatów należy dokładnie przeczytać etykietę każdego środka chemicznego. Jeśli na etykiecie znajduje się chociaż jeden z poniższych piktogramów ostrzegawczych:

to opakowanie po produkcie chemicznym, który zawiera substancje niebezpieczne, należy traktować jako “odpad niebezpieczny” i należy je wyrzucić do odpowiednio oznaczonych pojemników lub oddać (bezpłatnie) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz.1454), każda gmina ma obowiązek zapewnić odbiór, transport i przetwarzanie odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Informacje na temat lokalizacji gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są dostępne na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Puste opakowania po nawozach i innych środkach chemicznych można zwrócić do sklepu, który jest częścią Systemu Zbiórki Opakowań – Systemu PSOR, nawet bez konieczności okazywania paragonu. Na stronie internetowej http://systempsor.pl/punkty-odbioru/ można znaleźć listę punktów odbioru opakowań po środkach niebezpiecznych. Sklepy, w których sprzedawane są środki ochrony roślin, są zobowiązane do przyjęcia zużytych opakowań.

Podobne wpisy