|

Co grozi za brak opłat ogrodowych?

Co grozi za brak opłat ogrodowych?

Masz zaległości w ROD? Nie płacisz za działkę, pomimo upomnień od zarządu? Chcesz wiedzieć co grozi za brak opłat ogrodowych? Doskonale trafiłeś. W tym artykule wyjaśniamy co grozi za brak opłat ogrodowych i jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec ciebie zarząd twojego RODu.

Jak zwykle w sprawach formalnych zaglądamy do ustawy o ROD. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 tej ustawy, każdy działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Koniec i kropka. Zdecydowałeś się na działkę – musisz płacić. Jeśli nie podoba Ci się wysokość opłat – idź na walne zebranie swojego RODu, głosuj, podejmuj decyzje. Ewentualnie kup dom z ogrodem. Sorry, taki mamy klimat – chciałby się rzec, cytując naszą słynną panią polityk z PO.

Ustawa ta w zakresie zasad ustalania i uiszczania opłat ogrodowych odsyła nas z kolei do Statutu stowarzyszenia ogrodowego – czyli do statutu PZD. W § 144 ust. 2 tego statutu czytamy, że opłaty ogrodowe uchwalane są corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin ich uiszczenia. Nie później niż do 30 czerwca danego roku.

Co grozi za brak opłat ogrodowych? Odsetki!

A co jeśli nie płacisz i zalegasz z opłatami? Co grozi za brak opłat ogrodowych ze strony zarządu? Znów musimy posiłkować się regulaminem ROD.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 6 tego regulaminu, jeśli działkowiec spóźni się z wniesieniem opłaty, to ma obowiązek zapłacić zaległą opłatę wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi.

Odsetki liczą się od dnia następnego po ustalonym przez Zarząd ROD terminie wznoszenia opłat. Jeśli więc w Twoim RODzie termin opłat był do 31 lipca, to od 1 sierpnia naliczane są ci odsetki ustawowe. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe za opóźnienie obliczane są zgodnie z art. 481 k.c. Ponieważ stopa odsetek ustawowych nie została określona w przepisach związkowych, działkowiec jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Dokładną wysokość odsetek za opóźnienie ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Od 5 października 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 11,25% w stosunku rocznym. Aktualne dane zawsze znajdziesz tutaj.

Co grozi za brak opłat ogrodowych? Może być bardzo poważnie!

Dodatkowo zgodnie z § 20 Regulaminu ROD zarząd ma także obowiązek wezwać na piśmie działkowca do dokonania wpłaty zaległości w oznaczonym terminie. W takim piśmie otrzymamy informację, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie. Jeśli nie płacimy naprawdę długo, to ostatecznie zarząd może wypowiedzieć nam umowę dzierżawy działkowej. Innymi słowy – zarząd może odebrać nam nawet działkę za uporczywe niepłacenie opłat ogrodowych.

Naturalnie to nie tak, że zarząd wypowie nam umowę i nie mamy już żadnych praw, ale będziemy zmuszeni działkę sprzedać.

Pisemne wezwanie doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca. W razie niewykonania wezwania zarząd ROD może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego.

Mam nadzieję, że już wiesz, co grozi za brak opłat ogrodowych. W skrócie, to przede wszystkim konieczność zapłaty odsetek oraz kosztów wezwania do zapłaty przez działkowca. Na koszty te składają się opłaty związane z doręczeniem działkowcowi pisma za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz koszty papieru i druku.

Jakie są opłaty ogrodowe?

Podobne wpisy