Nabycie działki przez osobę bliską po śmierć samotnego działkowca

NABYCIE DZIAŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKĄ PO ZMARŁYM SAMOTNYM DZIAŁKOWCU

W poprzednim artykule opisaliśmy sytuację, w której współmałżonek nabywa prawa do działki po śmierci swojego partnera. W tym artykule przyjrzymy się sytuacji, gdy umiera działkowiec, który był osobą samotną. Jak wygląda nabycie działki przez osobę bliską po śmierć samotnego działkowca?

Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca – niepozostającego w związku małżeńskim (np. kawalera, wdowca, rozwodnika), prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia.

W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu jedna z ww. osób powinna:

1) złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej PZD). Wniosek musisz złożyć w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Do wniosku musisz załączyć akt zgonu zmarłego działkowca. Dla celów dowodowych najlepiej będzie, jeśli zadbasz o zdobycie potwierdzenia wpłynięcia wniosku do zarządu ROD w oznaczonym dniu. Po prostu weź pisemne pokwitowanie od co najmniej 1 członka zarządu ROD, jeśli składasz wniosek osobiście. Albo weź zwrotne potwierdzenie odbioru, jeśli wysyłasz list.

2) podpisać z zarządem ROD umowę dzierżawy działkowej. Umowa taka nie może zostać podpisana przed upływem 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Wynika to z tego, że w tym czasie prawo do złożenia wniosku przysługuje również innym osobom bliskim. Jeżeli inne osoby bliskie nie złożą takiego wniosku, zarząd ROD może podpisać z jedynym wnioskodawcą umowę dzierżawy działkowej. (O ile spełnia on wymogi określone w ustawie o ROD). W przypadku zgłoszenia się w ww. terminie kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki będzie rozstrzygał sąd w postępowaniu nieprocesowym. Sąd pod uwagę w szczególności bierze okoliczność, czy osoba uprawniona korzystała z działki ze zmarłym (wniosek do sądu powinna złożyć osoba ubiegająca się o działkę) (art. 38 ust. 3 ustawy o ROD).

Nabycie działki przez osobę bliską

3) osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki może zostać również członkiem PZD, poprzez złożenie do zarządu ROD deklaracji członkowskiej (wzór dostępny na stronie internetowej PZD). Przyjęcie w poczet członków PZD następuje na mocy uchwały zarządu ROD.

4) osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki w ROD powinna uiścić opłatę na rzecz ROD, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD. Z opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD jest zwolniona, (stosownie do § 147 ust. 4 statutu PZD).

5) osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki w ROD powinna wziąć udział w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców.

W ten sposób załatwisz wszystkie formalności i nabędziesz prawa do działki ROD po zmarłym działkowcu. Z poniższego artykułu dowiesz się z kolei, w jaki sposób wnuk może nabyć prawa do działki – zarówno za życia, jak i po śmierci działkowca. Dowiedz się także jak kupić działkę ROD.

W jaki sposób wnuk może nabyć prawa do działki – zarówno za życia, jak i po śmierci działkowca? Sprawdź.

Podobne wpisy